dyspensa

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGOOD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiz  dnia  12  marca  2020  r.,  mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87§1,kan.1245 i kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od  obowiązku  niedzielnego  uczestnictwa  we  Mszy  Świętej  do  dnia  29  marca  br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej

a.       osobom w podeszłym wieku,

b.      osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.       dzieciom  i  młodzieży  szkolnej  oraz  dorosłym,  którzy  sprawują  nad  nimi bezpośrednią opiekę,

d.      osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie  z  dyspensy  oznacza,  że  nieobecność  na  Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe