^Back To Top

 • 1
  "Wszystko mogę w Tym, który mmnie umacnia" (Flp 4, 13)
 • 2
  "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II
 • 3
  "Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna." (Prz 3,5-6)
 • 4
  "Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia." (Syr 2, 4-5)

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

w Rogoźnej

zarządzenie 28.05.2020

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

 1.Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180,2181, 2182.).W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2.Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3.Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca),i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. z przyjęciem Komunii św.

4.Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu. Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem –szafarzem sakramentu. W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej. Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi,  Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych. W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

5.Duchowieństwo

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca. Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego. Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

Dyspensa 3

 https://poczta.katowicka.pl/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=822&_part=4&_action=get&_extwin=1&_framed=1&_mimewarning=1&_embed=1

UWAGA  BARDZO WAŻNE

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DN. 4 MAJA 2020 R.

 Wstęp

W  związku  z  aktualną  sytuacją  epidemiologiczną  w  województwie  śląskim i w archidiecezji katowickiej, obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne Metropolity Katowickiego  związane  z  ogłoszeniem  stanu  epidemicznego  i  odnoszące  się do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Proszę osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w  domu.  Nadal  serdecznie  zachęcam  wiernych do uczestniczenia we  Mszy  św.za pośrednictwem  transmisji  telewizyjnych, radiowych i    internetowych. Zapraszam wszystkich –duchownych  i  wiernych  świeckich –do  wytrwałej  modlitwy we wspólnotach  domowych,  w  szczególności  do  modlitwy  różańcowej  o  godz.  20.30 w jedności z Ojcem Św. Franciszkiem;  w maju dołączamy do tej modlitwy odmówienie Litanii Loretańskiej.

2.Sprawowanie Eucharystii w kościele mając  na względzie obowiązujące rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podtrzymuję, że w Eucharystii uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. z zachowaniem zasady –1  osoba  na  15  m2. Z  najwyższą  troską  należy zachować  wszystkie  zasady  dotyczące  bezpieczeństwa,  stosownego  dystansu  osób, zasłaniania  ust  i  nosa  (z wyjątkiem  celebransa)  oraz  dezynfekcji  powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. Posługa liturgiczna ministrantów i lektorów w wieku szkolnym oraz udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostają nadal zawieszone. Duchowni –odpowiedzialni za poszczególne grupy służby liturgicznej mają obowiązek prowadzenia ich formacji według aktualnych możliwości. Osoby  dorosłe  posługujące  przy  ołtarzu  zobowiązane    do  zachowania wszystkich rygorów sanitarnych i przyjmowania Komunii św. na rękę, podobnie jak pozostali  wierni. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny  raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Przypominam,  że  w  czasie  epidemii należy  pozostawić  przygotowywanie kielicha,  spożywanie  z  niego i  puryfikację  głównemu  celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

4.Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Mając jednak na względzie poważne zagrożenie zdrowia i życia, nadal stosujemy w parafiach wyłącznie nadzwyczajną formę spowiedzi św. dla tych, którzy osobiście o to poproszą. Penitencjaria Apostolska w swojej nocie z 20 marca br. stwierdziła: „W  obecnej  sytuacji zagrożenia  pandemią  do  biskupa  diecezjalnego  należy  zatem  wskazanie  kapłanom i  penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza   konfesjonałem, z  zachowaniem  odpowiedniego  dystansu,  przy  użyciu  masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję”. Miejscem takiej  spowiedzi,  zamiast  konfesjonału,  może  być  salka  parafialna  bądź  inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa. Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnianie wiernym poza sakramentalnych dróg pojednania z Bogiem i Kościołem. Przypominam jednocześnie, że zawsze, ilekroć istnieje poważna racja, i  nie  ma  sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

5.Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św. Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii,  polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin,   tak   by zachować  obowiązujące  zasady  sanitarne.  Odkładanie  i  planowanie uroczystości  komunijnej  dla  części  lub  całej  grupy  dzieci  na  bliżej nieokreśloną przyszłość  nie  będzie  służyło  duchowemu  dobru  dzieci.  Tym  niemniej  ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem. Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter   indywidualny   (rodzinny–zdalny,  bez  mnożenia  spotkań),  zaś  pierwszą spowiedź  św.  należy  sprawować  według  zasad opisanych   w   punkcie   4.   Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

6.Duszpasterstwo. Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy i wspólnoty parafialne do podtrzymywania kontaktów z nimi w formie nadzwyczajnej:  kontaktu  telefonicznego  i  internetowego, a także w miarę możliwości do przekazywania im katechez udostępnianych online.

Otwarta  zostaje możliwość organizowania spotkań formacyjnych dla dorosłych (katecheza, krąg biblijny) z uwzględnieniem obowiązujących wymagań sanitarnych. Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych,  duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską składamy na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny. Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w odniesieniu do zakresu ich posługi duszpasterskiej.

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie Mszy św. dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja, bądź nazajutrz, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez  ucałowanie. Usilnie zachęcam do przypominania Jego nauczania, zwłaszcza  homilii  i  katechez wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. W czasie pandemii pamiętajmy szczególnie o  nauce św. Jana Pawła II o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich(por.: encyklika„Sollicitudo Rei Socialis”, 42). Obowiązkiem duszpasterzy jest dostrzeżenie ich w parafii.  Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. odprawię Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.  

Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:

-procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);

-wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;-pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.

7.Procedura na wypadek zakażenia koronawirusem Stwierdzenie zakażenia bądź zarządzenie kwarantanny wobec duchownego i jego najbliższych współpracowników –orzeczone przez kompetentne władze państwowe –skutkuje   w   trybie   natychmiastowym   poddaniem się  rygorom  służb  sanitarnych i koniecznością zgłoszenia tego  faktu do  kanclerza  Kurii  Metropolitalnej lub dyrektora Wydziału Duszpasterstwa.  Mając na uwadze dyspozycje wydane w zarządzeniach z dnia 16 i 31 marca br. oraz  pojawiające  się  przypadki  zakażenia  lub  nałożonej  na  księży  kwarantanny, w  dalszym  ciągu  bezwzględnie  obowiązuje  duchownych  zachowanie  rezydencji; ograniczenie  do  koniecznego  minimum  wyjazdów,  a  także  zawieszenie  spotkań rocznikowych, koleżeńskich itp.

8.Transmisje internetowe. Drogą internetową transmitujemy jedynie Msze św. i udostępniamy katechezy formacyjne. Możliwość ta zakłada konieczność wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii  w  odniesieniu  do  wierności  przepisom  liturgicznym,  doboru  śpiewów, opracowania  homilii  czy katechezy.  Nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po  ich  zakończeniu. Mogą  być  one  jedynie  transmitowane  w  czasie  rzeczywistym. Z  internetowych  stron  parafialnych  należy  zatem  usuwać  archiwalne  nagrania celebracji, a  wiernym  wyjaśniać  sens  duchowego  uczestnictwa  w  dokonującej  się aktualnie czynności liturgicznej. Wskazują na to dokumenty kościelne, ostatnio Dekret

Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z  dnia  25  marca  2020  r.: „Wierni powinni zostać poinformowani o godzinie rozpoczęcia uroczystości, aby mogli przyłączyć się do modlitwy w swoich domach. Pomocne mogą być środki przekazu nadające na żywo, nie nagrane.”

Niniejsze zarządzenie  należy  umieścić  w  gablotce  i  na  głównej  stronie internetowej parafii.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 4 maja 2020 r., we wspomnienie św. Floriana, patrona archidiecezji

 

WIKTOR SKWORC ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W KWESTIACH ZARZĄDU DOBRAMI DOCZESNYMI W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII.

Wstęp

Stan epidemii i związane z nim utrudnienia w sprawowaniu posługi duszpasterskiej wzywają nas do nieustannej i gorliwej modlitwy. Ten trudny dla wszystkich czas przeżywamy w duchu zaufania Bożej Opatrzności. Jako duszpasterze troską otaczamy najpierw Kościół żywy –powierzonych  nam  braci  i  siostry  w  parafialnych  wspólnotach.  Szukamy  nowych form sakramentalnej i poza sakramentalnej posługi, by w tym czasie –wykorzystując Internet, w  tym media  społecznościowe –służyć  duszpasterską  posługą,  duchowym  wsparciem i modlitwą naszym wiernych, mieszkańcom naszych parafii i miejscowości. Jednym z czytelnych znaków naszej duszpasterskiej dyspozycyjności jest rezydencja, o  której  kolejny  raz  przypominam,  polecając  zawieszenie  wszelkich  wyjazdów,  spotkań rocznikowych   i   koleżeńskich.  Wyjątek  stanowią  powinności  płynące  z  przestrzegania IV przykazania Dekalogu. Troska  o  duchowe  dobro  parafialnej  i  archidiecezjalnej  rodziny  nie  pozwala  nam zapominać  o  przestrzeni,  w  której  dokonuje  się  spotkanie  Boga  i  człowieka:  o  naszych kościołach parafialnych, o kaplicach i pomieszczeniach służących formacji i katechizacji. Nie możemy też zapomnieć o kościele katedralnym, Matce kościołów naszej archidiecezji, gdzie wszyscy zrodziliśmy się do sprawowania kapłańskiej posługi. Stąd też, w pełni ufając Bożej Opatrzności,  wzywając  ku  pomocy  Patronów  naszego  lokalnego  Kościoła,  musimy jednocześnie  zatroszczyć  się  o  utrzymanie  i  funkcjonowanie  obiektów  sakralnych i kościelnych  w  naszych  parafiach,  jak  również  Archidiecezji  i  wszystkich  jej  instytucji. W poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam dobra materialne przekazuję duchownym diecezjalnymi i zakonnym posługującym w Archidiecezji Katowickiej kolejne normy.

I. Ograniczenie wydatków i troska o funkcjonowanie parafii. Polecam, aby:

1.do   minimumograniczyć  wydatki  parafii  (zawiesić  bądź zrezygnować  z  usług i wydatków, zbędnych w obecnie mocno ograniczonym funkcjonowaniu parafii);

2.nie podejmować nowych   inwestycji(inwestycje rozpoczęte można  wg  uznania i możliwości, biorąc pod uwagę sytuację finansową parafii, roztropnie kontynuować lub wstrzymać);

3.dokonać bilansu wydatków parafii i ich symulacji w perspektywie trzech najbliższych miesięcy (od kwietnia do czerwca 2020r.),celem zapewnienia płynności finansowej;

4.nie zaniedbać godziwego wynagrodzenia pracowników,  zgodnie  z  ustalonymi  z  nimi zasadami –należy  przy  tym roztropnie  i  odpowiedzialnie  podejmować  decyzje w sprawie ewentualnych     zwolnień   pracowników   czy   zmiany   wysokości wynagrodzenia;

5.podać do publicznej wiadomości numer konta parafialnego(strona internetowa, media społecznościowe,  okolicznościowe  druki)i  zachęcić  wiernych  do  składania  ofiar na bieżące potrzeby parafii; 

 6.powstrzymać  się  od  zaciągania kredytów i  innych  zobowiązań,   a w sytuacji konieczności skonsultować się z Ekonomem Archidiecezji Katowickiej;

7.stosować  się  na  bieżąco  do  przepisów  państwowych, m.in.  w  sprawie  zamknięcia parków, kalwarii i innych przestrzeni kościelnych służących jako miejsca publicznych spotkań.

Świadczenia osobiste kapłanów: Obowiązują –zgodnie z Zarządzeniem z dnia 1 stycznia 2020 r. –miesięczne składki: Seminaristicum,  Kapłańska  Pomoc  Misjonarzom,  Kapłańska Pomoc    Bratnia i partycypacja w kosztach utrzymania duchownych.

Zgodnie  z  tradycją –podczas  Mszy  Krzyżma  Świętego –duchowieństwo archidiecezji katowickiej  składa ofiary  na konkretny  cel.  W tym  roku pragniemy włączyć  się  w  trwającą  walkę  z  epidemią  materialnie,  poprzez  złożenie  ofiary  na zakup respiratorów bądź  środków  ochronnych dla Jednoimiennego    Szpitala Zakaźnego w  Tychach (Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny w  Tychach)  i  Szpitala św. Józefa w Mikołowie. Serdecznie  proszę wszystkich  kapłanów archidiecezji(biskupów, proboszczów, administratorów,  katechetów, wikariuszy,  rezydentów,  pracowników  naukowych, emerytów-z  wyłączeniem kapłanów  chorych  i  misjonarzy-o  złożenie jałmużny postnej Wierni ofiary mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:(96105012141000009031698062).Tytuł: OFIARA -KORONAWIRUS.

Proszę o bezzwłoczne przekazanie wiernym informacji o takiej możliwości

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie
i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym
i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując
do wiernego ich przestrzegania
na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

       I.            Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych
do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy
we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

    II.            Sakrament pokuty i pojednania

1.         Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź
. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się
jak najszybciej
”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

            Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania

2.         W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie!
Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

3.         Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej
(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła
na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 III.            Komunia święta

1.         W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

  IV.            Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

1.         Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
z dn. 19.03.2020 r.

2.         Niedziela Palmowa - Msze św. sprawowane bez obecności wiernych

3.         Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św.
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

 

4.         W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych
w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo
w modlitwę w swoich domach.

Wielki Czwartek

1.         Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

Wielki Piątek

1.         Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.

2.         Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach. 

Wielka Sobota

1.                  Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym

__________________________________________________________________________________________________

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

____________________________________________________________________________________________________________

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

1.         Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.

2.         Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

     V.            Uroczystość Pierwszej Komunii św.

1.                  Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii  (w tym pierwszych spowiedzi).

2.                  Po Wielkanocy:

a.                  wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

b.                 wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

3.                  Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

4.                  Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

  VI.            Pogrzeb

W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

Zakończenie

Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi.  Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy
to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice pocieszył
. (…)”.

 

 

dyspensa 2

ZARZĄDZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO.

 

1.        Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

 

2.        Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce
i stosując się do
rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji.

         Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw.Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

3.        Należy ponadto:

 

a)      ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

 

b)     w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;

 

c)      pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;

 

d)     zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);

 

e)      zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą,
i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności
i solidarności;

 

f)       ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym
w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;

 

g)      podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia.

 

4.        Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.

 

         Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.

Copyright © 2013. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej  Rights Reserved.